VİDEO GALERİ
FOTO GALERİ
KÜNYE
FİRMA REHBERİ
İLAN REHBERİ
BİZE ULAŞIN
YAZARLAR
H24HBR

@ Haber Tarihi : 28 July 2021 22:12:52

0 Yorum

Kez Okundu.

Visoko’da, Ahmed Efendi Medresesinin İnşâ Kitâbesi

 

BOSNA-HERSEK, VİSOKO'DA, AHMED EFENDİ MEDRESESİNİN 1254/1838-1839 TARİHLİ İNŞÂ KİTÂBESİ VE ÇEVİRİSİ


H24 sayfamız yazarlarından Sosyolog Yazar Müfid Yüksel Balkanlar ve 

Bosna-Hersek, Visoko'da, Ahmed Efendi Medresesinin 1254/1838-1839 Tarihli İnşâ Kitâbesi ve Çevirisini yaptı

SELÂNİK’TEKİ SABETAYCI/AVDETÎ TOPLULUĞUYLA İLGİLİ DÖNEMİN SELANİK VALİSİNİN İSTANBUL’A DÂHİLİYE VEKÂLETİNE GÖNDERDİĞİ 16 ZİLHİCCE 1278/14 HAZİRAN 1862 TARİHLİ TELGRAFI/RAPORU


 
 


 
  
Selânik’teki Sabetaycı/Avdetî Topluluğuyla İlgili Dönemin Selanik Valisinin İstanbul’a Dâhiliye Vekâletine Gönderdiği 16 Zilhicce 1278/14 Haziran 1862 Tarihli Telgrafı/Raporu
 
 
BOA,
A.MKT.UM
572/1
16/Z/1278
 
Bâb-ı ‘Âlî
Dâire-i Umûr-i Dâhiliyye
 
Selânîk Vâlisi Hazretlerinin 16 Zilhicce 1278 Târîhiyle Makâm-ı ‘Âlî-yi Vekâletpenâhiye Meb’ûs Telgrafnâmesi Hallidir.
 
Gaybûbet eden Şerîf Çavuş’un taharrisi esnâsında Avdetî tâifesine mahsus hânelerden birisinin dahi basıldığı ve ikisi ma’rûf olup bir kanlı bıçak ve bir takım falaka değneği bulunduğu akdemce beyân olunmuş idi. Mezkûr hânede sâkine olan hâtunun hâkim, müftî ve muhâsebeci ve gümrük emîni efendiler ile a’zâdan Mehmed ve Meclis-i Tahkîk reisi İbrahim beğler ile olarak ma’rifet-i ‘âcizânemle tedkîkât-ı istintâkiyyesi icrâ olundukda bıçak-ı mezkûrda olan kan Şerîf Çavuş’un olmak lâzım gelmeyip ve tâife-i mezkûre fakat zâhiren İslâm görünüp ma’nen mezâhib-i İsrâiliyyeden birine sâlik olarak, hatta falaka değnekleriyle kendi usûllerinin hilâfına hareket eden zukûr ve inâsı (erkek ve kadınları) terbiye edegeldikleri tahakkuk eylediği gibi İslâm’a meyl-i tâmm gösterenleri dahi hafiyyen (gizliden) telef eyledikleri ve hâne-i mezkûr âdetâ mahall-i meşveret ve mücâzât olup aralıkta geceleri zukûrun ma’lûmu’l-esâmî (isimleri bilinen) küberâsı ve gündüzleri inâsın ihtiyâreleri tecemmu’ ederek ((kadınların yaşlıları toplanarak)  müzâkerâtı ve ba’zen mücâzât-ı habsiyyeyi dahi orada icrâ etmekde bulundukları ve bu cihet âdetâ bir nevi yatakçılık ve münâfıklık demek olduğu zann olunmağa başlamış olduğundan maddenin nihâyetine kadar gidilip gidilmemek şıklarından hangisi muvâfık-ı irâde-i ‘aliyye-i hazret-i sadâretpenâhîleri buyurulur ise merhameten emr u iş’ârı bâbında fermân efendimizindir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.4x4bet123.com/ https://www.4x4bet123.com/
Henüz Bu Haber İçin Yorum Yapılmamış
Adınız Soyadınız
Güvenlik Kodu
BENZER HABERLER