VİDEO GALERİ
FOTO GALERİ
KÜNYE
FİRMA REHBERİ
İLAN REHBERİ
BİZE ULAŞIN
YAZARLAR
H24HBR

@ Haber Tarihi : 18 January 2022 23:32:17

0 Yorum

Kez Okundu.

Damad Şerif Paşa

DAMAD ŞERİF PAŞA

H24 | Makale | Metin Hasırcı

Dirayet, fazilet ve asaletli, necabetlü kişilerin düşmanı olan ittihatçı reislerden beklenen yaklaşımlardır bunların yaptıkları. Birinci Ferik Mehmed Şerif Paşa liyakat sahibi, dirayetli ve asil bir kimse olup, malum çete reislerinin(160)

saldırılarına hedef olacakları pek bârizdi.

Osmanlı devletinin senelerce hizmetinde çeşitli makam ve görevlerde ki, bunlar, mutasar rıflık, Vâlilik, Hariciye Nâzırlığı ve birçok yerde Sefirlik, Dahiliye Nâzırlığı görevinde bulunmuş kimselerdendir.

Kürdistan'ın en asil ve yüce âilelerinden Hüseyin paşazâde saltanat-ı Osmaniyanın vezirlerinden Mehmed Said Paşa hz.lerinin kıymetli oğludur.

Şura-yı Devlet Reisi Said Paşa merhum gibi devlet ve memleketine büyük bir sadakat ile istikameti dosdoğru olarak yarım asırdan fazla hizmet veren kıdemli vezirlerdendi. İşte Şerif Paşa böyle bir zâtın mahdumu olarak vatan sever hayırlı bir kimseydi.(161)

Şerif Paşa memleketin yücelmesi ve ilerlemesinin şart olduğuna refah ve saadetin temininin, ancak böyle olacağına inanıyordu. Bu emniyet ve ümit içinde inkılab dan evvel ve sonra, ittihatçıların mâlum ve bilinen reisleri hâinanesine yapmış olduğu yardımların karşılığında bu cemiyetin karşılık olarak bu değerli insana reva gördüğü taarruz ve hücumlar oldu.

Memleketin maruz kaldığı felâketi görüp düşünerek bunlardan uzaklaşmış kendi içtihadları dâire sinde ayrıca çalışarak memleketi istikbâlde uğrayacağı felâketten kurtarmaya karar vermişlerdi. Öteden beri paraca ve bedenen, fedakârlıkdan geri kalmayan Şerif Paşa hz.leri vatanın selâm eti uğruna istikballerini, hayatlarını tehlikeye atmaktan çekinmemişlerdir. Ülkeye pek büyük yararlılıklar ve hizmetler sergilemişlerdir.

2.Abdülhamid hân, Şerif Paşanın bu hürriyetperliği yüzünden İstanbul'da kalmasında büyük mahzur görmüştür. Hariciye Nâzırı Said Paşayı taltifen , oğlu Şerif Paşayı, Brüksel ve Paris Büyükelçiliklerine Ateşemiliter olarak tâyin ettirerek çözüm bulmuştur.

İttihad ve Terakki cemiyeti merkezinin Paris'te

bulunduğu bir sırada Ateşemiliter olan Şerif Paşa ittihatçılarla temaslarını ve cemiyet-i mezkureye maddi ve mânevi hizmet ve yardımların dan haberdar olan Sultan 2.Abdülhamid hân, Şerif Paşanın orada durmasının câiz olmayacağını kestirerek hemen azledip İstanbul'a dönmesini irade buyurmuştur.

Böylece İstanbul'a çağırılan az il edilmiş Şerif Paşa,bir zaman İstanbul'da kalmış ne var ki, padişah yine Dersaadet'den uzaklaş tırılmasını lüzumlu gördü. Bu defa yâr ve ağyardan uzak bir yere Avrupanın en Kuzeybatısında bul unan Stokholm, elçilik vazifesiyle gönderildi. Bu gönderilme hatırladığım kadarıyla Şerif Paşanın pederlerinin, hastalık ve arkasından vukubulan vefatında dahi ülkeye gelmesine izin çıkmadığı iç in gelmemişlerdir. Böylecede pederine karşı son vazifesini yerine getirememişti. (162)

Şerif Paşa hz.leri on sene kadar, Stokholm elçiliği vazifesinde kalmıştır.

İttihatçıların nan kör ve hâin ileri gelenleri yüzünden, bu vazifeden istifaya mecbur olup İstanbul'a gelememesi ve Avrupada dolaşarak Jön Türklere yardım edememesi için hemen tâyin edilmiş oldukları Madrid sefaretine, Stokholm' dan gitmesi tebliğ edilmişti. Paşa, bahse konu sefareti ret ile, Stokholm 'dan gitmekten de istinkâf eylemiştir. Bu arada on-onbeş gün geçmiş ve meşrutiyet ilân olundu ğundan doğruca rotayı İstanbul'a çevirmiştir.

Şerif Paşa. Şerif Paşa hz.lerinin Stokholm sefirliğinden istifasına ve infisâline sebep ,

Avrupadaki jön türklerin büyüklerinden, ittihat ve terakki cemiyeti kurucularından olup, inkılabtan sonra meclis-i mebusan ve bugün de, Âyan Reisi bulunan Ahmet Rıza beydir. Ahmed Rıza; Şerif Paşa Stokh olm elçisi iken görüşmek için oraya gidip misafir kalmış bir kimsedir. Fiemanillah. Devam edecek. Kaynak : Mehmet Selahattin Efendinin anılarından Hazırlayan  Metin Hasırcı/yazıdaki numara kitapta ki sahifeyi gösterir.

https://www.facebook.com/rhvmimarlik/ https://instagram.com/h24haber?igshid=zq8vz8puuo1z
Henüz Bu Haber İçin Yorum Yapılmamış
Adınız Soyadınız
Güvenlik Kodu
https://www.facebook.com/rhvmimarlik/videos/557660301802778
Yazar Bilgisi

Metin HASIRCI Metin HASIRCI h24habrgmail.com Tüm Yazıları

BENZER HABERLER